Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
PROGRAMISTA
PROGRAMISTA TO JEDEN Z NAJLEPIEJ ZARABIAJĄCYCH I NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW. UMOŻLIWIA ZDOBYCIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO TWORZENIA APLIKACJI DLA KOMPUTERÓW, TABLETÓW, SMARTFONÓW I INNYCH URZĄDZEŃ, A TAKŻE TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH. PROGRAM SZKOLENIA KLASY OBEJMUJE TREŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM UCZNIÓW DO REKRUTACJI I PEŁNIENIA SŁUŻBY WE WSZYSTKICH FORMACJACH MUNDUROWYCH.
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI. NA KONIEC PROJEKTU MŁODZIEŻ OTRZYMA SZEREG CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH NABYCIE KOMPETENCJI.
KOPERNIK
ZNAJDŹ NAS I OBSERWUJ NA INSTAGRAMIE. JESTEŚMY SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW. W OSTATNICH LATACH SZKOŁA UCZESTNICZYŁA W LICZNYCH PROJEKTACH.

W ramach współpracy z zagranicą w roku szkolnym 2016/2017 realizujemy:
projekt „Europa kształci zawodowo III” w ramach programu Erasmus+, akcja KA1 – mobilność edukacyjna.

 

Program: Erasmus +

Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna

Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników

Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

Koordynator: Marek Prokopowicz

Tytuł projektu: Europa Kształci Zawodowo III

Czas trwania projektu: od 01-07-2016 do 30-06-2017

Wnioskowane dofinansowanie: 74 350.00 EUR

Termin złożenia wniosku: 02-02-2016

Praktyki zagraniczne dla uczniów:

- technik spedytor  15 uczniów – Portugalia/Evora;

- technik handlowiec 15 uczniów –  Malta

Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu w lutym 2016 r. przystąpił do konkursu w ramach  programu Erasmus+, akcja KA1 – mobilność edukacyjna.

Projekt jest w całości sfinansowany ze środków programu Erasmus +, przy czym 80% wnioskowanej kwoty finansowania zostało przekazane bezpośrednio po zakontraktowaniu projektu co nastąpiło 14 lipca 2016 roku, natomiast pozostałe 20% zostanie przekazane po złożeniu raportu końcowego i zaakceptowaniu go przez Narodową Agencję programu. Finansowanie pokryje koszty podróży i zakwaterowania uczestników, transportu lokalnego, szkoleń przed wyjazdem za granicę oraz opieki ze strony organizacji goszczącej. Uczestnicy otrzymają też środki na wyżywienie na miejscu pobytu (tzw. "kieszonkowe").

W ramach projektu na praktyki zawodowe uda się łącznie 30 osób kształcących się w następujących zawodach: technik spedytor i technik handlowiec.

W ramach projektu przewidziany jest także proces przygotowania uczniów do odbycia tzw. mobilności zawodowych, na który składać będzie się m.in. szkolenie kulturowe oraz językowe.

Każdy z uczestników projektu, który odbędzie praktykę zagraniczną, otrzyma potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów CV Europass, Europass Mobilność oraz Paszport Językowy.

Praktykanci otrzymają następujące krajowe certyfikaty:

- certyfikat ukończenia szkoleń językowych;

- dziennik praktyk;

- certyfikat odbycia praktyk, wręczony przez pracodawcę;

- certyfikat ukończenia szkolenia kulturowo- pedagogicznego.


Projekt pokrywa w całości koszty przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz kieszonkowe dla wszystkich uczestników.

Praktyki zagraniczne Portugalii i na Malcie stworzą szerokie spektrum możliwości dla młodzieży kształcącej się w obszarze technik spedytor i technik handlowiec. Praca w tym sektorze wymaga od kandydata wielu umiejętności, takich jak: poprawna obsługa klienta międzynarodowego, swoboda językowa, komunikatywność, tolerancja, empatia oraz praca w grupie. Praktykanci odbywający praktykę w firmach w sektorach handlowym i spedycyjnym, zyskają szansę na obcowanie z profesjonalistami z dziedziny spedycji oraz handlu. Miejsca praktyk zapewniają rozwój językowy. Tutaj mocny nacisk kładziony jest na naukę języka branżowego, zapoznanie się z nowościami technologicznymi oraz kulturą pracy  w firmie międzynarodowej, w której kontakt z klientem ma charakter globalny.  W dobie rozwoju handlu zagranicznego i logistyki, praktykanci zyskają nowe narzędzia i standardy światowe, które przydatne będą do ich przyszłej pracy  w Polsce lub za granicą.

 

Cele projektu " Europa Kształci Zawodowo":

-  podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z wykształceniem zawodowym

   uczniów;

-  podniesienie umiejętności pracy w grupie o charakterze międzynarodowym;

-  rozwijanie umiejętności językowych:  język angielski (język techniczny,  język   

   branżowy);

-  zwiększenie świadomości wśród uczniów na temat korzyści płynących z edukacji   

   pozaszkolnej;

-  wzrost świadomości  wśród  uczniów  naszej  szkoły  na  temat korzyści płynących z nauki języków obcych;

-  budowanie pewności siebie;

-  przygotowanie młodzieży do wejścia na trudny, dynamiczny rynek pracy poprzez 

   zyskanie rzeczywistych kompetencji i umiejętności.

Wartością dodaną projektu jest:

- wzrost kompetencji społecznych uczestników poprzez miesięczną praktykę 

  w zespole międzynarodowym;

- dotarcie do grupy uczniów z ograniczonymi możliwościami kształcenia  

  dodatkowego, pozaszkolnego;

-  popularyzacja wśród uczniów oraz społeczności lokalnej idei praktyk zagranicznych

  oraz innych form edukacji pozaszkolnej

- nawiązanie przez uczniów międzynarodowych kontaktów , przyjaźni, zdobytych

  podczas odbytej praktyki zawodowej;

- wykształcenie wśród uczniów świadomości potrzeby ciągłego podnoszenia swoich

  kwalifikacji zawodowych zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie.