Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja opisująca dostępność strony dla osób z niepełnosprawnościami.

Wstęp

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu


Data publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-16


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Skróty klawiszowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2024-05-15
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-05-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Oroń.
E-mail: szkola@kopernik.wielun.pl
Telefon: 438434632


Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: p.o. dyrektorki Ewy Oroń
Adres: Zespół Szkół nr 3 w Wieluniu
ul. Sieradzka 54
98-300 Wieluń
E-mail: szkola@kopernik.wielun.pl
Telefon: 438434632

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu mieści się przy ulicy Sieradzkiej 54 w Wieluniu. Posiada trzy kondygnacje. Miedzy poszczególnymi piętrami można przemieszczać się schodami. Szkoła nie ma schodów przy wejściu do budynku. Po przekroczeniu drzwi wejściowych po prawej stronie znajduje się pomieszczenie w którym pracownik szkoły pomaga osobom odwiedzającym budynek i kieruje do odpowiedniego pokoju. W budynku nie ma platform jest natomiast pochylnia od strony parkingu szkolnego.