Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne

Obowiązując dokumenty prawne obowiązujące w naszej szkole.

Statut Zespołu Szkół nr 3 im M. Kopernika

Statut Branżowej Szkoły I stopnia

Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Statut Technikum

Karta wycieczki

Regulamin wycieczek

Harmonogram wycieczki

Lista uczestników wycieczki

Zgoda rodziców

Regulamin dziennika elektronicznego

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin korzystania z sieci komputerowych

Regulamin oceniania zachowania

Regulamin Pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej LO dla dorosłych

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Zaświadczenie o praktycznej nauce zawodu

Program wychowawczo-profilaktyczny

Postępowanie rekrutacyjne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

Procedury skreślania ucznia z listy uczniów

List MEN. Raport

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Zasady funkcjonowania Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu od 1.09.2020r.

Podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie organizacji konsultacji w trybie stacjonarnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.