Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
PROGRAMISTA
PROGRAMISTA TO JEDEN Z NAJLEPIEJ ZARABIAJĄCYCH I NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW. UMOŻLIWIA ZDOBYCIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO TWORZENIA APLIKACJI DLA KOMPUTERÓW, TABLETÓW, SMARTFONÓW I INNYCH URZĄDZEŃ, A TAKŻE TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH. PROGRAM SZKOLENIA KLASY OBEJMUJE TREŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM UCZNIÓW DO REKRUTACJI I PEŁNIENIA SŁUŻBY WE WSZYSTKICH FORMACJACH MUNDUROWYCH.
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI. NA KONIEC PROJEKTU MŁODZIEŻ OTRZYMA SZEREG CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH NABYCIE KOMPETENCJI.
KOPERNIK
ZNAJDŹ NAS I OBSERWUJ NA INSTAGRAMIE. JESTEŚMY SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW. W OSTATNICH LATACH SZKOŁA UCZESTNICZYŁA W LICZNYCH PROJEKTACH.

W NASZEJ SZKOLE FUNKCJONUJE

TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

DYSPONUJEMY:

 • DZIENNIKIEM ELEKTRONICZNYM z internetowym dostępem dla ucznia i rodzica,
 • pracowniami informatycznymi wyposażonymi w komputery: klasy PC (z Windows 10, Microsoft Office 2019, COREL CorelDRAW Graphics Suite 2020 , Adobe Master Collection CS5, Autodesk Design Academy), wszystkie pracownie posiadają stały dostęp do Internetu,
 • tablicami interaktywnymi, rzutnikami multimedialnymi, tabletami,
 • salą gimnastyczną i boiskiem sportowym,
 • multimedialną biblioteką,
 • WI-FI,
 • Radiowęzłem.

Staramy się być szkołą, która daje uczniowi solidne przygotowanie do dalszej nauki i kariery, która dobrze przygotowuje do zawodu.

Pragniemy jednocześnie być miejscem przyjaznym, życzliwym i bezpiecznym.

OTO NASZE PRIORYTETY:

 • wysoki poziom nauczania,
 • dobre przygotowanie do matury,
 • nowoczesne metody pracy,
 • zajęcia praktyczne ułatwiające odnalezienie się na rynku pracy,
 • dobrze wyposażone pracownie naukowe i biblioteka,
 • propozycje zagospodarowania Twojego wolnego czasu,
 • wycieczki edukacyjne do kin i teatrów, oraz ciekawych miejsc w kraju i za granicą,
 • udział uczniów w różnych projektach

Aktualnie prowadzimy nabór na kierunki kształcenia, które znajdziesz tutaj: KIERUNKI KSZTAŁCENIA. Do najważniejszych cyklicznych wydarzeń szkolnych należy zaliczyć sesje popularnonaukowe, na które zapraszamy osoby o uznanym autorytecie w kraju. Tutaj zapoznasz się z tematyką naszych sesji z lat ubiegłych: SESJE POPULARNONAUKOWE i poznasz listę naszych gości. Oprócz tego, nasza szkoła jest miejscem w którym odbywają się następujące wydarzenia i akcje:

 • Konkursy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych połączone tematycznie z sesją popularno-naukową
 • Dzień Patrona
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Mundurowy
 • Dzień Języków Europejskich
 • międzynarodowe wymiany młodzieży (wymiana polsko-ukraińska; wymiana polsko-litewska)
 • akcje charytatywne
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
 • apele okolicznościowe
 • wycieczki
 • mikołajki
 • turnieje dwójek siatkarskich
 • imprezy integracyjne (sportowe, informatyczne) z udziałem uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • program Erasmus+

Jesteśmy szkołą w której kładzie się nacisk na zrównoważony rozwój uczniów. Kształcimy postawę solidarności społecznej. Jesteśmy otwarci na pomysły i samorządność naszych uczniów. Wyrazem naszej wspólnej aktywności w tym zakresie są następujące akcje:

 • udział w Międzynarodowym Zjeździe Klubów Europejskich,( Konstancin-Jeziorna; Kielce)
 • szkolne koło PCK,
 • koło krwiodawców,
 • zajęcia sportowe szkolące z zakresu koszykówki i siatkówki,
 • strzelectwo (udział w zawodach strzeleckich),
 • kurs samoobrony,
 • projekt "Partnerzy w Nauce",
 • projekt "e-matura".

 

W ostatnich latach szkoła uczestniczyła w licznych projektach międzynarodowych. Wśród zrealizowanych projektów, z których jesteśmy szczególnie dumni należy wymienić:

1)Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży, projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie:  Znamy się tylko z widzenia... 23-30.04.2007 (koordynator; Polska, Ukraina) ;

2) Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży, projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie:  Poznajemy Europę razem  w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 02.06.2008 - 10.06.2008 (koordynator; Polska, Ukraina);

3)VI Międzynarodowy Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich, organizowany przez Polską Fundację im. Roberta Schumana: Europa z ludzką twarzą ( The 6 th International Meeting of European Clubs Europe with human face), 11-15 listopada 2010 roku (uczestnik; Polska, Hiszpania, Włochy, Łotwa, Rumunia, Portugalia, Bułgaria, Holandia );

4)Obóz Szkoleniowy  EuroWeek - Szkoła Liderów, 18- 24 września 2011 roku, obóz językowy, projekt realizowany we współpracy z Europejskim Forum Młodzieży z Bystrzycy Kłodzkiej (uczestnik; Polska, Dominikana, Litwa, Indonezja, Indie, Ekwador, Wietnam, Turcja, Honduras, Rumunia, Łotwa, Gwatemala);

5)VII Międzynarodowy Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich, organizowany przez Polską Fundację im. Roberta Schumana: Wolontariat dla Tolerancji (The 7 th International Meeting of European Clubs Volunteering for Tolerance), 12-16 listopada 2011 roku (uczestnik; Polska, Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy, Szwecja, Holandia, Czechy, Bułgaria, Łotwa, Rumunia) ;

6) Polsko- Litewska Wymiana Młodzieży, projekt finansowany z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, Lets Get to Know Each Other Better 11.07.2012 - 19.07.2012 (partner; Polska, Litwa);

7) Program Comenius - wizyta przygotowawcza w przyszłej instytucji partnerskiej, projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Uczenie się przez całe życie, 07. 01.2013 - 11. 01. 2013(koordynator; Polska, Portugalia);

8)VIII Międzynarodowy Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich, organizowany przez Polską Fundację im. Roberta Schumana: Act Locally, 8 - 12 maja 2013 roku (uczestnik; Polska, Bułgaria, Czechy, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Francja, Włochy);

9)Program: Młodzież w działaniu; Akcja 1.1. Wymiany Młodzieżowe. Projekt wymiany młodzieżowej wielostronny: Travelling through Europe with the rhythm of the dance and music (Podróż po Europie w rytmie muzyki i tańca), Litwa, Telsiai; 14.07.2013 - 24.07.2013 (partner; Polska, Litwa, Łotwa, Czechy);

10)Program: Uczenie się przez całe życie; Program sektorowy: Comenius; Typ akcji: Projekty partnerskie; Akcja: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Comenius; projekt: We are together for a better tomorrow realizowany przez szkołę w ramach  Programu Uczenie się przez całe życie - Comenius  w terminie : od 01-08-2013 do 31-07-2015 (koordynator; Polska, Portugalia);

11) Program: Erasmus +, Mobilność osób uczących się i kadry
w ramach kształcenia zawodowego, Europa Kształci Zawodowo, 01-09-2014 do 31-08-2015 (koordynator; Polska, Irlandia, Włochy);

12)Program: Erasmus +, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, Europa Kształci Zawodowo II, 01-06-2015 do 31-05-2016  (koordynator; Polska, Niemcy, Włochy).

Wyżej wymienione projekty wpłynęły na realizację następujących celów:
-  rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
- pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego;
- poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
- poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
- zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
- wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
- wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
- wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania;
- podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z wykształceniem zawodowym uczniów;
- podniesienie umiejętności pracy w grupie o charakterze międzynarodowym;
-rozwijanie umiejętności językowych:  język angielski (język techniczny,  język branżowy);
- zwiększenie świadomości wśród uczniów na temat korzyści płynących z edukacji pozaszkolnej;
- wzrost świadomości wśród uczniów naszej szkoły na temat korzyści płynących z nauki języków obcych;
- budowanie pewności siebie;
- przygotowanie młodzieży do wejścia na trudny, dynamiczny rynek pracy poprzez zyskanie rzeczywistych kompetencji i umiejętności.
- wzrost kompetencji społecznych uczestników poprzez miesięczną praktykę w zespole międzynarodowym;
- dotarcie do grupy uczniów z ograniczonymi możliwościami kształcenia dodatkowego, pozaszkolnego;
- popularyzacja wśród uczniów oraz społeczności lokalnej idei praktyk zagranicznych oraz innych form edukacji pozaszkolnej;
- nawiązanie przez uczniów międzynarodowych kontaktów , przyjaźni, zdobytych podczas odbytej praktyki zawodowej;
-wykształcenie wśród uczniów świadomości potrzeby ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie.

 • 0009
 • 0008
 • 0007
 • 0006
 • 0005
 • 0004
 • 0003
 • 0002
 • 0001
 • IMG 7251-średni