Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
PROGRAMISTA
PROGRAMISTA TO JEDEN Z NAJLEPIEJ ZARABIAJĄCYCH I NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW. UMOŻLIWIA ZDOBYCIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO TWORZENIA APLIKACJI DLA KOMPUTERÓW, TABLETÓW, SMARTFONÓW I INNYCH URZĄDZEŃ, A TAKŻE TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH. PROGRAM SZKOLENIA KLASY OBEJMUJE TREŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM UCZNIÓW DO REKRUTACJI I PEŁNIENIA SŁUŻBY WE WSZYSTKICH FORMACJACH MUNDUROWYCH.
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI. NA KONIEC PROJEKTU MŁODZIEŻ OTRZYMA SZEREG CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH NABYCIE KOMPETENCJI.
KOPERNIK
ZNAJDŹ NAS I OBSERWUJ NA INSTAGRAMIE. JESTEŚMY SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW. W OSTATNICH LATACH SZKOŁA UCZESTNICZYŁA W LICZNYCH PROJEKTACH.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Europa kształci zawodowo VI” nr 2020-1-PL01-KA102-080520

realizowanego przez Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu


§1 Postanowienia ogólne
1. Projekt „Europa kształci zawodowo VI” (zwany dalej „Projektem”) jest finansowany w ramach akcji „Mobilność edukacyjna” ze środków programu Erasmus+.
2. Projekt jest przeznaczony dla 45 uczniów/uczennic klas III:
a) 15 uczniów/uczennic klasy technik spedytor, którzy zechcą odbyć czterotygodniowe praktyki zawodowe w Saragossie (8 uczniów/uczennic) oraz na Fuerteventura (7 uczniów/uczennic),
b) 15 uczniów/uczennic klasy technik handlowiec, którzy zechcą odbyć czterotygodniowe praktyki zawodowe na Fuerteventura,
c) 15 uczniów/uczennic klasy technik teleinformatyk, którzy zechcą odbyć czterotygodniowe praktyki zawodowe w Saragossie (7 uczniów/uczennic) oraz na Fuerteventura (8 uczniów/uczennic).
3. Realizatorem Projektu jest Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu.
4. Projekt realizowany jest od 1 września 2020 r. do 31 października 2021 r.
5. Praktyki Uczestników Projektu odbędą się od 16 maja 2021 r. do 12 czerwca 2021 r. Daty te nie uwzględniają dni przeznaczonych na podróż.
6. W związku z występowaniem zagrożenia COVID-19, wszystkie działania Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu, w zakresie Projektu „Europa kształci zawodowo VI”, od początku trwania Projektu, będą uzależnione od postanowień Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
FRSE jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+, publikuje na bieżąco, szczegółowe instrukcje dotyczące stosowania wyjątkowych procedur podczas występowania pandemii. Z komunikatami można zapoznać się na stronie www.erasmusplus.org.pl.
Uczestnicy projektu będą niezwłocznie informowani o wszelkich rozwiązaniach przez Realizatora Projektu.
7. Zmiany wynikające z decyzji podjętych przez Narodową Agencję Erasmus+ stanowią zmianę Regulaminu i nie wymagają zawarcia w tym zakresie aneksów.
8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane postanowieniami Narodowej Agencji Erasmus+ .
Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu 2
„Europa kształci zawodowo VI” nr projektu 2020-1-PL01-KA102-080520


§ 2 Uczestnicy Projektu
1. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w działaniach realizowanych w ramach Projektu, muszą spełniać wszystkie niżej wymienione warunki formalne:
a) być uczniem/uczennicą Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu;
b) uczęszczać do jednej z klas III w zawodzie technik spedytor, technik handlowiec lub technik teleinformatyk;
c) zadeklarować gotowość do udziału w całym Projekcie, obejmującym również fazę przygotowawczą (szkoleniową), poprzedzającą wyjazd oraz ewaluacyjną (włącznie z ewaluacją odbywającą się po powrocie z wyjazdu).


§ 3 Cel i założenia Projektu
1. Głównym celem Projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i konkurencyjności 45 uczniów/uczennic naszej Szkoły na rynku pracy poprzez poprawę kompetencji zawodowych i językowych.
2. Celami dodatkowymi Projektu są:
a) wzrost tolerancji i poszanowania innych kultur wśród Uczestników Projektu i zespołu projektowego;
b) wzrost kompetencji zespołu projektowego i kadry nauczającej, zaangażowanie do udziału w projekcie większej liczby nauczycieli;
c) utrzymanie i rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi;
d) poprawa jakości realizowanych projektów.


§ 4 Zakres i organizacja wsparcia
1. W ramach Projektu Uczestnicy będą mogli odbyć czterotygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii w terminie ustalonym przez Szkołę.
2. W ramach Projektu Uczestnicy wezmą udział w:
a) warsztatach z zakresu przygotowania dokumentów w standardzie Europass, przy wykorzystaniu internetowej platformy tworzenia dokumentów.
b) szkoleniu językowym:
 35 godzin dydaktycznych z języka angielskiego – język zawodowy (technik spedytor, technik handlowiec, technik teleinformatyk),
 25 godzin języka hiszpańskiego (technik spedytor, technik handlowiec, technik teleinformatyk),
 testach językowych w ramach OLS i kursie językowym online (co najmniej 10 godzin),
c) szkoleniu kulturowym – 10 godzin lekcyjnych szkolenia;
d) przygotowaniu pedagogicznym - 10 godzin lekcyjnych szkolenia;
e) szkoleniu z bezpieczeństwa i pierwszej pomocy – 3 godziny lekcyjnych szkolenia;
f) szkolenie z BHP – 3 godziny lekcyjnych szkolenia.
Udział we wszystkich wymienionych przygotowaniach jest obowiązkowy. Na zajęciach kulturowych i językowych uczniowie/uczennice będą zobowiązani zaliczyć realizowany materiał według kryteriów opracowanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia przygotowawcze, zgodnych ze Statutem szkoły.
3. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć o ustalonej liczbie godzin. Harmonogram zostanie przekazany Uczestnikom po zakończeniu I etapu rekrutacji i przed rozpoczęciem zajęć.
4. Organizacje partnerskie:
a) Sun Dreams Global S.L w Hiszpanii,
b) ASOCIACION MUNDUS – UN MUNDO A TUS PIES w Hiszpanii
Organizacje ta będą odpowiedzialne między innymi za: przeprowadzenie spotkania przed wyjazdem z uczestnikami w Wieluniu oraz za działania toczące się w Hiszpanii, organizację miejsc stażowych, zakwaterowanie, transport lokalny, przygotowanie i przeprowadzenie programu kulturowego, pomoc w opracowaniu szkoleń przygotowujących do wyjazdu, pomoc i wsparcie dla Uczestników we wszelkich aspektach wymaganych w trakcie ich pobytu.
5. W ramach projektu Uczestnikom pokryte zostaną koszty przejazdu i zakwaterowania, koszty uczestniczenia w programie kulturowym (tj. wizyty w muzeach, wycieczki do innych miast, itp.) oraz przygotowawczym (kurs językowy i kulturowy, przygotowanie CV i listu motywacyjnego). Uczestnik będzie miał również zapewnione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (do kwoty 200 000,00 zł), następstw nieszczęśliwych wypadków (do kwoty 20 000,00 zł). Uczestnicy będą otrzymywać kieszonkowe na pokrycie kosztów wyżywienia. Wysokość kieszonkowego zostanie określona w umowie stażowej.


§ 5 Rekrutacja
1. O udziale w Projekcie decydować będzie liczba punktów rekrutacyjnych.
2. Punkty rekrutacyjne zostaną przyznane na podstawie następujących kryteriów:
a) Rozmowa rekrutacyjna w języku angielskim – maksymalnie 100 punktów;
Uczeń/uczennica, który/a nie przystąpi do rozmowy rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie bierze udziału w dalszej rekrutacji.
b) Średnia z przedmiotów zawodowych z roku szkolnego 2019/2020 (średnia mnożona przez 40) – maksymalnie 240 punktów;
c) Ocena z języka angielskiego z roku szkolnego 2019/2020 (średnia mnożona przez 20) – maksymalnie 120 punktów.
d) Trudna sytuacja:
 mieszkanie w miejscowości poniżej 5000 mieszkańców – 20 punktów,
 dochód poniżej 1000 zł na osobę w gospodarstwie domowym – 20 punktów,
 niepełnosprawność – 20 punktów.
e) Opinia komisji rekrutacyjnej – maksymalnie 50 punktów.
3. Uczeń może zdobyć maksymalnie 570 punktów.
4. Osoby z największą liczbą punktów rekrutacyjnych wypełnią listę uczestników. W przypadku równej punktacji na liście o kolejności decydowała będzie w pierwszej kolejności wyższa średnia ocen z przedmiotów zawodowych, w dalszej kolejności ocena z języka angielskiego, a na końcu ocena zachowania.
5. W przypadku uczniów posiadających opinie lub orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej konieczna jest zgoda na wyjazd wystawiona pisemnie przez rodziców ucznia/uczennicy oraz pozytywna opinia pedagoga szkolnego wyrażona w porozumieniu z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z uzasadnieniem.
6. Rekrutacja do Projektu odbędzie się w dwóch etapach:
I etap – polega na wyłonieniu 48 kandydatów z klas technik spedytor, technik handlowiec oraz technik teleinformatyk.
Z listy osób zgłoszonych do udziału w Projekcie wybranych zostanie 48 osób, które posiadają największą liczbę punktów rekrutacyjnych. Każda z osób znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zobowiązana jest do udziału we wszystkich działaniach wymienionych w §4 pkt 2.
II etap – polega na wyłonieniu 45 Uczestników, którzy odbędą czterotygodniowe praktyki w Hiszpanii. Uczestnicy muszą posiadać największą liczbę punktów rekrutacyjnych oraz wywiązać się ze wszystkich działań wymienionych w § 4 pkt 2.
7. Podana do wiadomości publicznej lista 48 osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie po I etapie rekrutacji będzie zawierała wykaz nazwisk uczniów/uczennic (ułożonych alfabetycznie) bez wskazania liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym.
Po II etapie rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości dwie listy osób spośród zakwalifikowanych uczniów w I etapie rekrutacji. Pierwsza będzie zawierała nazwiska osób wyjeżdżających na praktyki zagraniczne (45 osób: 15 spedytorów, 15 handlowców i 15 teleinformatyków), druga będzie zawierała listę osób rezerwowych (3 osoby: 1 spedytor, 1 handlowiec i 1 teleinformatyk).
8. Nadzór nad rekrutacją pełnić będzie komisja składająca się z wychowawców klas III, które podlegają rekrutacji, asystenta koordynatora oraz lektora języka angielskiego prowadzącego zajęcia językowe w ramach kursów przygotowawczych.
9. Zgłoszenia udziału w Projekcie można składać u wychowawcy klasy.
10. W celu potwierdzenia zgłoszenia należy dostarczyć prawidłowo wypełnione i podpisane następujące dokumenty:
a) formularz zgłoszeniowy;
b) regulamin uczestnictwa w Projekcie zawierający własnoręcznie podpisane przez Uczestnika oświadczenie o zapoznaniu się z jego treścią i zaakceptowaniu warunków uczestnictwa w Projekcie.
11. I etap rekrutacji odbędzie się w dniach 23.12.2020 r. – 27.01.2021 r. W dniu 01.02.2021 r. zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do dalszego udziału w Projekcie.
II etap rekrutacji odbędzie się w dniach 02.02.2021 r. – 17.04.2021 r. W dniu 19.04.2021 r. podana zostanie ostateczna lista 45 uczestników.
Powyższe terminy mogą ulec zmianie. W przypadku zmian terminów uczniowie zostaną niezwłocznie o tym fakcie powiadomieni.
12. Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej można wnieść do Dyrektora szkoły w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania listy zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz w ciągu 3 dni roboczych od dnia skreślenia z listy uczestników. Decyzja Dyrekcji jest ostateczna.
13. W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników realizator projektu dopuszcza ogłoszenie drugiego naboru.


§ 6 Obowiązki uczestnika
1. Uczestnik zobowiązany jest do zawarcia Umowy o Staż w Projekcie w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach Projektu;
b) złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć;
c) wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych;
d) bieżącego informowania Koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie;
e) zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych;
f) podpisania całej dokumentacji projektowej w terminach umożliwiających poprawną realizację projektu;
g) wzięcia udziału w całym procesie ewaluacyjnym;
h) wzięcia udziału w testach językowych w ramach OLS i kursie językowym online (co najmniej 10 godzin).
i) rzetelnego realizowania obowiązków praktykanta (przestrzeganie czasu pracy, zaangażowanie w powierzone obowiązki, wykazanie się samodzielnością i aktywnością w podejmowanych działaniach);
j) uczestniczenia w programie kulturowym.
Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu 6
„Europa kształci zawodowo VI” nr projektu 2020-1-PL01-KA102-080520
3. Koordynator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika w zajęciach w ramach poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić pisemne usprawiedliwienie (kopię zwolnienia lekarskiego) w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności.
4. Uczestnik Projektu zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować się do poleceń opiekunów oraz osób nadzorujących jego praktykę.
5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do jak najlepszego realizowania programu praktyk.
6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania prawa i prawidłowego zachowywania podczas odbywania praktyk oraz wszystkich aktywności realizowanych podczas trwania Projektu.
7. Za ewentualne szkody – zniszczenie sprzętu należącego do osób trzecich lub będących własnością ośrodka noclegowego, lub organizacji, w której będą realizowane praktyki – odpowiedzialność materialną ponoszą w sposób solidarny opiekunowie prawni Uczestnika oraz on sam (w przypadku uczniów pełnoletnich).
8. W przypadku podjęcia próby stosowania środków odurzających (narkotyki, alkohol, itp.) przez Uczestnika, opiekun wzywa odpowiednie służby, praktyka zostaje przerwana, a Uczestnik ponosi wszystkie koszty związane z jej organizacją oraz powrotem do kraju, a w przypadku, gdy uczestnik jest niepełnoletni – jego opiekun prawny. Wobec takiego Uczestnika zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje.
9. Opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia aktualnych numerów telefonów, które będą aktywne przez cały czas uczestniczenia ucznia/uczennicy w Projekcie.
10. Uczestnicy Projektu (bądź ich opiekunowie prawni), oświadczają, że są zdrowi w dniu wzięcia udziału w Projekcie.
11. W związku z występowaniem zagrożenia COVID-19, Uczestnik projektu zobowiązuje się do przestrzegania procedur bezpieczeństwa oraz wytycznych/zaleceń otrzymanych przez Realizatora Projektu, instytucję partnerską – np. poddawanie się obowiązkowym testom na obecność COVID-19.
W przypadku wystąpienia u Uczestnika mobilności objawów zakażenia COVID-19, powinien on poinformować niezwłocznie o tym fakcie koordynatora projektu.


§ 7 Skreślenie z listy uczestników i rezygnacja z udziału
1. Uczestnik Projektu może zostać skreślony z listy w następujących przypadkach:
a) naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu;
b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas Projektu;
c) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas stażu;
d) opuszczenia przez Uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 10% czasu (godzin) zajęć przygotowawczych;
e) skreślenie z listy uczestników może odbyć się także po powrocie ze stażu w przypadku niezłożenia indywidualnego raportu Uczestnika, braku zrealizowanego testu końcowego na platformie OLS. Wówczas Uczestnik musi zwrócić pełną kwotę dofinansowania;
f) w przypadku niepodpisania lub wycofania wcześniej udzielonej zgody na publikację wizerunku lub zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni roboczych od daty opublikowania listy rekrutacyjnej. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
3. W przypadku rezygnacji Uczestnika bez uzasadnienia lub skreślenia z listy zobowiązany jest on pokryć:
a) wszystkie koszty poniesione przez realizatora projektu powstałe w związku z jego uczestnictwem do czasu rezygnacji, lub skreślenia z listy, tj. m.in. koszty procesu rekrutacyjnego, koszty szkoleń, transportu, czy organizacji stażu;
b) naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody;
c) zapłaty kary umownej w wysokości 300 euro.
W przypadku rozważania przez Uczestnika możliwości rezygnacji z projektu, Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do złożenia pisemnego wniosku do Koordynatora w przedmiocie wskazania kwoty obejmującej koszty o których mowa powyżej. Koordynator zobowiązuje się, w terminie 14 dni, przedstawić indywidualne wyliczenie kosztów oraz poinformować o tym Uczestnika na piśmie na adres e-mail wskazany we wniosku.
W wyjątkowych okolicznościach o zwolnieniu z zapłaty kary umownej może zdecydować Dyrektor ZSZ nr 3 na pisemny wniosek ucznia złożony w terminie do 7 dni od daty przesłania informacji na wskazany w formularzu rekrutacyjnym adres e-mail o skreśleniu z listy uczestników.
4. W przypadku wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na rozpowszechnianie wizerunku, po zrealizowaniu Projektu, zobowiązany jest on do naprawienia wyrządzonej tym szkody oraz zapłaty kary umownej w wysokości 1000,00 euro.


§ 8 Postanowienia końcowe
1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu lub innych dokumentów.
2. Szkoła zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji Projektu i/lub odwołania praktyk zagranicznych bądź przesunięcia terminu realizacji Projektu i/lub praktyk zagranicznych. O rezygnacji z realizacji Projektu i/lub odwołaniu praktyk zagranicznych, bądź o przesunięciu ich terminu, uczestnicy zostaną poinformowani poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym Librus.
Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu 8
„Europa kształci zawodowo VI” nr projektu 2020-1-PL01-KA102-080520
3. W przypadku przesunięcia terminu realizacji Projektu i/lub praktyk zagranicznych. Uczestnicy poddani zostaną ponownej procedurze rekrutacyjnej na zasadach określonych po ustaleniu nowego terminu realizacji Projektu i/lub odbywania praktyk zagranicznych oraz po ustaleniu warunków udziału w Projekcie z Partnerami zagranicznymi.
4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane rezygnacją z realizacji Projektu, odwołania praktyk zagranicznych i/lub przesunięciem ich terminów.
5. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Szkoły.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2020 r.


Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu uczestnictwa w Projekcie oraz akceptuję zawarte w nim warunki.
………………………………………..…………… ……………………………………….…………….
miejsce, data podpis UczestnikaW związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w podmiocie Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu Administrator Danych, przestrzega zasad zgodnych z prawem o przetwarzaniu danych swoich uczniów.
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu, ul. Sieradzka 54, 98-300 Wieluń.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Smyrd, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 43 843 46 32.
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez cały czas trwania projektu „Europa kształci zawodowo VI” nr 2020-1-PL01-KA102-080520 realizowanego przez Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu oraz przez okres wymagany przepisami prawnymi. 4. Wyrażenie zgody jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do ww. projektu, jego realizacji oraz w celu spełnienia wymagań prawnych z nim związanych.
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa. Podmiotami upoważnionymi są:
a) Partnerzy zagraniczni,
b) Komisja Europejska,
c) Narodowa Agencja Erasmus+.
6. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli pozwolą na to przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu 10
„Europa kształci zawodowo VI” nr projektu 2020-1-PL01-KA102-080520
7. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
8. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
Data, podpis ………………………………


Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających mój wizerunek zarejestrowany podczas trwania projektu „Europa kształci zawodowo VI” nr 2020-1-PL01-KA102-080520, w zakresie wskazanym w powyższej klauzuli. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach promocji projektu oraz potrzeb funkcjonowania Zespołu Szkół nr 3, im. M. Kopernika w Wieluniu, na stronie internetowej szkoły, kronice szkolnej, gazetkach szkolnych, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę (Facebook), oraz w mediach. Zgoda udzielona jest na czas nieograniczony.
Data, podpis …………………………………………………

Pobierz dokumentację