„Europa kształci zawodowo VI”

Europa Kształci Zawodowo VI – Wnioskowane dofinansowanie: 122.664,00 EUR

Podjęto współpracę z partnerem zagranicznym na Fuerteventura Sun Dreams Global S.L

Głównym celem Projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i konkurencyjności 45 uczniów/uczennic naszej Szkoły na rynku pracy poprzez poprawę kompetencji zawodowych i językowych.

Celami dodatkowymi Projektu są:

  • wzrost tolerancji i poszanowania innych kultur wśród Uczestników Projektu i zespołu projektowego;
  • wzrost kompetencji zespołu projektowego i kadry nauczającej, zaangażowanie do udziału w projekcie większej liczby nauczycieli;
  • utrzymanie i rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi poprawa jakości realizowanych projektów;

W ramach projektu przewidziany jest proces przygotowania uczniów do odbycia tzw. mobilności zawodowych, na który składać będzie się m.in. szkolenie kulturowe oraz językowe.
Każdy z uczestników projektu, który odbędzie praktykę zagraniczną, otrzyma potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów CV Europass, Europass Mobilność oraz Paszport Językowy. Projekt pokrywa w całości koszty przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz kieszonkowe dla wszystkich uczestników.
10.09.2021 początek podróży na Fuerteventura
13.09-8.10.2021 – czas trwania praktyk
09.10.2021 – początek podróży do domu  Corralejo (Fuerteventure) Hiszpania – Berlin – Wieluń
1. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych konkurencyjności naszych uczniów na rynku pracy poprzez poprawę kompetencji zawodowych
i językowych. Uczniowie przed wyjazdem przejdą kurs językowy, testy językowe na platformie OLS i kurs języka angielskiego on-line, przygotowanie kulturowe oraz zajęcia z przygotowania CV, LM, PJ.
2. Partner zatroszczy się o organizację praktyk, a także opiekę nad uczestnikami oraz przeprowadzenie programu kulturowego (zwiedzanie miasta, wizyty w muzeach oraz inne atrakcje lokalne). Uczniowie będą znajdowali się pod opieką nauczycieli oddelegowanych przez szkołę oraz opiekunów ze strony partnera zagranicznego.
3. Program praktyk zakładać będzie pracę przez 6-8 godzin dziennie (poniedziałek
-piątek) w ciągu całego okresu stażu. W czasie nieobjętym praktyką uczestnicy będą przebywali pod opieką opiekunów.
W weekendy przeprowadzane będą zajęcia kulturowe – zwiedzanie Hiszpanii oraz wybranych zabytków i atrakcji związanych z programem odbywanych praktyk.

1. Projekt jest w całości finansowany ze środków programu Erasmus+. Finansowanie
w całości pokryje koszty podróży i zakwaterowania uczestników, transportu lokalnego, szkoleń przed wyjazdem za granicę oraz opieki ze strony goszczącej. Uczestnicy otrzymają też środki na wyżywienie na miejscu pobytu (tzw. „kieszonkowe”).
2. W ramach projektu na praktyki zawodowe uda się łącznie 29 osób kształcących się
w zawodzie technik handlowiec, technik spedytor oraz technik teleinformatyk. Uczniowie odbędą praktykę w Hiszpanii (Fuerteventura).

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Europa kształci zawodowo VI”