Edukacja ekologiczna

Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu w roku szkolnym 2014/2015 przystąpił do programu WFOŚiGW „Edukacja Ekologiczna w Szkołach i Przedszkolach”.

W szkole zrealizowano program działań ekologicznych: Edukacja Ekologiczna w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu – „Zdążyć przed zagładą” – promowanie ochrony przyrody oraz poszerzanie świadomości ekologicznej.

W ramach programu realizowano  następujące cele:

CEL OGÓLNY

  • Kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów

CELE SZCZEGÓŁOWE

  • Aktywizowanie środowiska uczniowskiego do różnorodnych działań mających na celu zmiany postaw i nawyków w związku z ochroną środowiska;
  • Uświadamianie bliskiej zależności między stanem środowiska a samopoczuciem i zdrowiem ludzi;
  • Wypracowanie aktywnych postaw społecznych w działaniach ekologicznych i docenianie niezmienionych walorów przyrody;
  • Wyrobienie u uczniów poczucia odpowiedzialności za stan środowiska;
  • Ukazanie dzieciom niekorzystnych i korzystnych zmian zachodzących w najbliższym środowisku;
  • Rozwijanie u uczniów zainteresowania przyrodą, jej pięknem i różnorodnością oraz doceniania i dostrzegania piękna krajobrazu nieprzekształconego działalnością człowieka;
  • Zapoznanie dzieci z różnymi formami ochrony przyrody: ochrona gatunkowa, parki narodowe, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, rezerwat przyrody;
  • Wyrobienie w młodym pokoleniu trwałych nawyków segregowania odpadów;
  • Kształtowanie umiejętności dobrego wypoczynku w czasie obcowania z przyrodą podczas zajęć terenowych i na wycieczkach szkolnych;

Dzięki środkom finansowym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania zrealizowano:

Wycieczki
dwudniową wycieczkę do Parku Narodowego w Górach Stołowych:

W ramach wycieczki odbyły się zajęcia na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych oraz w rezerwacie skalnym „Strzeliniec Wielki” i „Błędne Skały”, gdzie uczniowie zapoznali się z zrachowaniami obowiązującymi na terenie Parku Narodowego oraz florą i fauną Gór Stołowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rośliny chronione i ich znaczenie w środowisku przyrodniczym.

dwudniowa wycieczka do Pienińskiego Parku Narodowego:

Celem wycieczki były zajęcia na terenie Pienińskiego Parku Narodowego, które odbyły się podczas wejścia na szczyt – Trzy Korony. Uczniowie uczyli się poszanowania przyrody i konieczności jej ochrony, dostrzegania i doceniania piękna krajobrazu oraz kształtowania społecznie pożądanych postaw, szczególnie wrażliwości ekologicznej.

Warsztaty ekologiczne:
w Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła” o tematyce:

„O ekologach, Naturze 2000 i Rospudzie”- celem zajęć było uświadomienie młodzieży, jak istotne w ochronie przyrody jest działanie organizacji pozarządowych oraz zapoznanie ze specyfiką organizacji pozarządowych. Obejmowały one dyskusję na temat form działania obywateli i próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie chronią środowisko.

„Rybi szkielet i zagrożenia Bałtyku” – ciekawe zajęcia poświęcone przyrodzie bałtyckiej i zagrożeniach, jakie na nią czyhają. Za pomocą „rybiego szkieletu” uczniowie porządkowali swoją wiedzę n ten temat. Poznali przyczyny zagrożeń środowiska morskiego i skutki jego degradacji, a także zapoznali  się z formami ochrony przyrody.

w Centrum Edukacji Ekologicznej w Pałacu Młodzieży w Katowicach:

„Stan środowiska na Śląsku – gleba, woda, powietrze” – zajęcia laboratoryjne.
W ramach zajęć uczniowie poznali główne źródła zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby na Śląsku i ich wpływ na środowisko. Poznali metody ich badania. Na podstawie doświadczeń, które wykonali ocieniali stan środowiska i planowali działania mające na celu jego ochronę

3 Konkursy:

– „Gdzie lądują nasze śmieci” – konkurs fotograficzny. Celem konkursu było pokazanie pozytywnego lub negatywnego radzenia sobie ze śmieciami oraz przybliżenie zagadnień z zakresu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

I miejsce – Piotr Bąk
I miejsce – Natalia Druciarek
II miejsce – Paulina Machynia
III miejsce – Michał Wypych

„Z ekologią na Ty”

I miejsce – Patryk Morka
I miejsce – Klaudia Stala
II miejsce – Mateusz Miler
III miejsce – Kamila Kupis
Wyróżnienia : Damian Ciura, Robert Mendel, Damian Kołodziej, Klaudia Ferdynus, Magdalena Dera

„Konkurs wiedzy o Kotlinie Kłodzkiej”

I miejsce – Marta Ścigała
II miejsce – Aneta Wróblewska
III miejsce – Adrian Kozik
Wyróżnienia : Anita Glinska, Anita Piechota, Szymon Łebzuch, Bartłomiej Małycha