Praktyki Zagraniczne Erasmus+ II

W ramach współpracy z zagranicą w roku szkolnym 2015/2016 realizowaliśmy:
projekt „Europa kształci zawodowo II” w ramach programu Erasmus+, akcja KA1 – mobilność edukacyjna.


Program: Erasmus +
Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna
Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników
Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Koordynator: Marek Prokopowicz
Asystent koordynatora: Anna Jasińska-Olejnik
Tytuł projektu: Europa Kształci Zawodowo II
Czas trwania projektu: od 01-06-2015 do 31-05-2016
Przyznane dofinansowanie: 111 193 EUR

W ramach projektu na praktyki zawodowe uda się łącznie 45 uczniów kształcących się w następujących zawodach: technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik teleinformatyk, fryzjer.

W projekcie wzięły udział następujące klasy:
– technik teleinformatyk: łącznie 15 osób z klasy III (4 tygodnie), Włochy – Parma (28-02-2016 r. do 27-03-2016 r.).
– technik handlowiec: łącznie 14 osób z klasy III (4 tygodnie), Włochy – Parma (28-02-2016 r. do 27-03-2016 r.).
– technik hotelarstwa: łącznie 6 osób z klasy III (4 tygodnie),  Włochy – Parma (28-02-2016 r. do 27-03-2016 r.).
– ZSZ fryzjer: łącznie 10 osób z klasy II i III (3 tygodnie), Niemcy – Berlin (08-11-2015 r. do 28-11-2015 r.).

W ramach projektu przewidziany jest także proces przygotowania uczniów do odbycia tzw. mobilności zawodowych, na który składać będzie się m.in. szkolenie kulturowe oraz językowe.
Każdy z uczestników projektu, który odbędzie praktykę zagraniczną, otrzyma potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów CV Europass, Europass Mobilność oraz Paszport Językowy.
Praktykanci otrzymają następujące krajowe certyfikaty:
– certyfikat ukończenia szkoleń językowych;
– dziennik praktyk;
– certyfikat odbycia praktyk, wręczony przez pracodawcę;
– certyfikat ukończenia szkolenia kulturowo- pedagogicznego.

Projekt pokrywa w całości koszty przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz kieszonkowe dla wszystkich uczestników.
Partnerzy zagraniczni zaangażowani w projekt:

Włochy – Parma YouNet

YouNet to organizacja non-profit zaangażowana w innowacyjne działania w obszarze edukacji, szkolenia i młodzieży, szczególnie w ramach programów europejskich. Siedziba organizacji mieści się w Bolonii (region Emilia-Romagna), ale działa ona również na Sycylii i w Pulii. YouNet posiada bogate doświadczenie w realizacji działań finansowanych ze środków UE. Co roku gości kilkuset praktykantów i stażystów przyjeżdżających do Włoch, a także wysyła znaczą ilość osób na mobilności do wielu krajów UE.

YouNet promuje, projektuje i realizuje działania w obszarach: mobilności edukacyjnej, aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym średnio- i długoterminowego wolontariatu, projektów edukacyjnych, orientacji zawodowej i edukacyjnej, kultury, działań społecznych, sportu. Prowadzi działania szkoleniowe skierowane do organizacji pozarządowych i ich pracowników, a także działania informacyjne i promocyjne związane z konkretnymi tematami w wyżej wymienionych obszarach.

YouNet działa również jako członek wielu sieci na terenie Włoch. Współpracuje z instytucjami publicznymi, szkołami, uczelniami, innymi instytucjami edukacyjnymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami III sektora. W ramach programu Erasmus +: Leonardo da Vinci, YouNet pełni rolę organizacji goszczącej, jak również koordynuje działania konsorcjum instytucji VET.
YouNet współpracuje z lokalnymi oraz regionalnymi instytucjami. Na podstawie porozumienia z Europe Direct, władzami miasta Bolonia oraz regionu Emilia-Romagna, prowadzi punkt informacyjny i zapewnia wsparcie oraz coaching dla osób chcących wyjechać za granicę w celach szkolenia zawodowego, zdobycia pracy czy też wolontariatu.

Niemcy – Berlin

Gesellschaft fur Europabildung e.V.
GEB jest organizacją pozarządową typu non-profit założoną w 1989 roku przez profesorów i studentów Wolnego Uniwersytetu (Freie Universitat) w Berlinie pod nazwą „Romanisches Buro”. Na początku głównym celem działalności stowarzyszenia była wymiana kulturowa i międzynarodowy dialog pomiędzy studentami Wolnego Uniwersytetu i studentami z krajów o językach romańskich.
W toku rozwoju GEB stał się ośrodkiem szkoleniowo – edukacyjnym. Obecnie głównym obszarem działania są edukacja i szkolenia zawodowe. W rejonie swojego działania GEB pełni funkcję doradczą dla instytucji takich jak szkoły, małe i średnie przedsiębiorstwa czy administracja. GEB szuka i pomaga partnerom w Europie w planowaniu, realizacji i ewaluacji projektów europejskich. W ten sposób kontynuuje pierwotny koncept międzynarodowej współpracy i wymiany.
Cele projektu ” Europa Kształci Zawodowo II”:
– podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z wykształceniem zawodowym uczniów;
– podniesienie umiejętności pracy w grupie o charakterze międzynarodowym;
-rozwijanie umiejętności językowych: język angielski (język techniczny, język branżowy);
– zwiększenie świadomości wśród uczniów na temat korzyści płynących z edukacji pozaszkolnej;
– wzrost świadomości wśród uczniów naszej szkoły na temat korzyści płynących z nauki języków obcych;
– budowanie pewności siebie;
– przygotowanie młodzieży do wejścia na trudny, dynamiczny rynek pracy poprzez zyskanie rzeczywistych kompetencji i umiejętności.
Wartością dodaną projektu będzie:
– wzrost kompetencji społecznych uczestników poprzez miesięczną praktykę w zespole międzynarodowym;
– dotarcie do grupy uczniów z ograniczonymi możliwościami kształcenia dodatkowego, pozaszkolnego;
– popularyzacja wśród uczniów oraz społeczności lokalnej idei praktyk zagranicznych oraz innych form edukacji pozaszkolnej;
– nawiązanie przez uczniów międzynarodowych kontaktów , przyjaźni, zdobytych podczas odbytej praktyki zawodowej;
-wykształcenie wśród uczniów świadomości potrzeby ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie.

Cele projektu ” Europa Kształci Zawodowo II”:

 • podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z wykształceniem zawodowym uczniów;
 • podniesienie umiejętności pracy w grupie o charakterze międzynarodowym;
 • rozwijanie umiejętności językowych:  język angielski (język techniczny,  język branżowy);
 • zwiększenie świadomości wśród uczniów na temat korzyści płynących z edukacji pozaszkolnej;
 • wzrost świadomości wśród uczniów naszej szkoły na temat korzyści płynących z nauki języków obcych;
 • budowanie pewności siebie;
 • przygotowanie młodzieży do wejścia na trudny, dynamiczny rynek pracy poprzez zyskanie rzeczywistych kompetencji i umiejętności.

Wartością dodaną projektu będzie:

 • wzrost kompetencji społecznych uczestników poprzez miesięczną praktykę w zespole międzynarodowym;
 • dotarcie do grupy uczniów z ograniczonymi możliwościami kształcenia dodatkowego, pozaszkolnego;
 • popularyzacja wśród uczniów oraz społeczności lokalnej idei praktyk zagranicznych oraz innych form edukacji pozaszkolnej;
 • nawiązanie przez uczniów międzynarodowych kontaktów , przyjaźni, zdobytych podczas odbytej praktyki zawodowej;
 • wykształcenie wśród uczniów świadomości potrzeby ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie.