Praktyki zagraniczne Erasmus+ III

W ramach współpracy z zagranicą w roku szkolnym 2016/2017 realizujemy:
projekt „Europa kształci zawodowo III” w ramach programu Erasmus+, akcja KA1 – mobilność edukacyjna.

Program: Erasmus +
Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna
Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników
Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Koordynator: Marek Prokopowicz
Tytuł projektu: Europa Kształci Zawodowo III
Czas trwania projektu: od 01-07-2016 do 30-06-2017
Wnioskowane dofinansowanie: 74 350.00 EUR
Termin złożenia wniosku: 02-02-2016

Praktyki zagraniczne dla uczniów:

 • technik spedytor  15 uczniów – Portugalia/Evora;
 • technik handlowiec 15 uczniów –  Malta

Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu w lutym 2016 r. przystąpił do konkursu w ramach  programu Erasmus+, akcja KA1 – mobilność edukacyjna.

Projekt jest w całości sfinansowany ze środków programu Erasmus +, przy czym 80% wnioskowanej kwoty finansowania zostało przekazane bezpośrednio po zakontraktowaniu projektu co nastąpiło 14 lipca 2016 roku, natomiast pozostałe 20% zostanie przekazane po złożeniu raportu końcowego i zaakceptowaniu go przez Narodową Agencję programu. Finansowanie pokryje koszty podróży i zakwaterowania uczestników, transportu lokalnego, szkoleń przed wyjazdem za granicę oraz opieki ze strony organizacji goszczącej. Uczestnicy otrzymają też środki na wyżywienie na miejscu pobytu (tzw. „kieszonkowe”).

W ramach projektu na praktyki zawodowe uda się łącznie 30 osób kształcących się w następujących zawodach: technik spedytor i technik handlowiec.

W ramach projektu przewidziany jest także proces przygotowania uczniów do odbycia tzw. mobilności zawodowych, na który składać będzie się m.in. szkolenie kulturowe oraz językowe.

Każdy z uczestników projektu, który odbędzie praktykę zagraniczną, otrzyma potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów CV Europass, Europass Mobilność oraz Paszport Językowy.

Praktykanci otrzymają następujące krajowe certyfikaty:

 • certyfikat ukończenia szkoleń językowych;
 • dziennik praktyk;
 • certyfikat odbycia praktyk, wręczony przez pracodawcę;
 • certyfikat ukończenia szkolenia kulturowo- pedagogicznego.

Projekt pokrywa w całości koszty przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz kieszonkowe dla wszystkich uczestników.

Praktyki zagraniczne Portugalii i na Malcie stworzą szerokie spektrum możliwości dla młodzieży kształcącej się w obszarze technik spedytor i technik handlowiec. Praca w tym sektorze wymaga od kandydata wielu umiejętności, takich jak: poprawna obsługa klienta międzynarodowego, swoboda językowa, komunikatywność, tolerancja, empatia oraz praca w grupie. Praktykanci odbywający praktykę w firmach w sektorach handlowym i spedycyjnym, zyskają szansę na obcowanie z profesjonalistami z dziedziny spedycji oraz handlu. Miejsca praktyk zapewniają rozwój językowy. Tutaj mocny nacisk kładziony jest na naukę języka branżowego, zapoznanie się z nowościami technologicznymi oraz kulturą pracy  w firmie międzynarodowej, w której kontakt z klientem ma charakter globalny.  W dobie rozwoju handlu zagranicznego i logistyki, praktykanci zyskają nowe narzędzia i standardy światowe, które przydatne będą do ich przyszłej pracy  w Polsce lub za granicą.

Cele projektu ” Europa Kształci Zawodowo”:

 • podniesienie wiedzy i umiejętności związanych z wykształceniem zawodowym uczniów;
 • podniesienie umiejętności pracy w grupie o charakterze międzynarodowym;
 • rozwijanie umiejętności językowych:  język angielski (język techniczny,  język branżowy);
 • zwiększenie świadomości wśród uczniów na temat korzyści płynących z edukacji pozaszkolnej;
 • wzrost świadomości  wśród  uczniów  naszej  szkoły  na  temat korzyści płynących z nauki języków obcych;
 • budowanie pewności siebie;
 • przygotowanie młodzieży do wejścia na trudny, dynamiczny rynek pracy poprzez zyskanie rzeczywistych kompetencji i umiejętności.

Wartością dodaną projektu jest:

 • wzrost kompetencji społecznych uczestników poprzez miesięczną praktykę w zespole międzynarodowym;
 • dotarcie do grupy uczniów z ograniczonymi możliwościami kształcenia dodatkowego, pozaszkolnego;
 • popularyzacja wśród uczniów oraz społeczności lokalnej idei praktyk zagranicznych oraz innych form edukacji pozaszkolnej;
 • nawiązanie przez uczniów międzynarodowych kontaktów, przyjaźni, zdobytych podczas odbytej praktyki zawodowej;
 • wykształcenie wśród uczniów świadomości potrzeby ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych zgodnie z koncepcją uczenia się przez całe życie.