Współpraca z Fundacją im. R. Schumana

W roku szkolnym 2010/2011 Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu nawiązał współpracę z Polską Fundacją im. Roberta Schumana w Warszawie. Jako jedyna szkoła z województwa łódzkiego zakwalifikowaliśmy się na VI Międzynarodowy Zjazd Klubów Europejskich „Europa z ludzką twarzą” ( The 6 th International Meeting of European Clubs „Europe with human face”), który odbył się 11-15 listopada 2010 roku w Konstancinie Jeziornej. W ramach pięciodniowego projektu 80 młodych ludzi z całej Europy ( Hiszpania, Włochy, Łotwa, Rumunia, Portugalia, Bułgaria, olandia) spotkało się w celu połączenia swoich sił w walce z biedą i wykluczeniem społeHcznym. Nie zabrakło również okazji do wymiany pozytywnych doświadczeń i międzykulturowej integracji.

VII Międzynarodowy Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich

W dniach 12 – 16 listopada 2011 r. dwójka uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunem (uczniowie: Sandra Małolepsza, Bartosz Kubiaczyk, nauczyciel: Anna Jasińska – Olejnik) reprezentowali naszą szkołę oraz województwo łódzkie podczas „7 Międzynarodowego Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich” , „Wolontariat dla Tolerancji” – „The 7th International Meeting of European Clubs”, „Volunteering for Tolerance”, organizowanego przez Polską
Fundację im. Roberta Schumana (do uczestnictwa w zjeździe zakwalifikowało się tylko 7 szkół z Polski w tym Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika z Wielunia, co jest dla naszej szkoły bardzo dużym wyróżnieniem). Tegoroczny Zjazd odbył się w Cedzynie k/Kielc i skierowany był do uczniów i nauczycieli, którzy są przedstawicielami grup promujących wartości i idee integracji europejskiej w swoich szkołach. Podczas 5 dni Zjazdu 90 młodych ludzi i ich nauczycieli z 11 krajów europejskich ( Polska, Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy, Szwecja, Holandia, Czechy, Bułgaria, Łotwa, Rumunia) połączyło swe siły w pracy nad tematyką wolontariatu i tolerancji w Europie. Dzięki interaktywnym formom nauki – burzy mózgów, warsztatów, debat, kwizów i prezentacji, uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę w tematyce Zjazdu. Wszystkie zajęcia i warsztaty odbywały się w języku angielskim. Każdy dzień zajęć kończył się „Międzynarodowym Wieczorem Europejskim”, podczas którego szkoły prezentowały swój region i kraj.

Zjazd stał się okazją do wymiany pozytywnych doświadczeń, pogłębienia integracji kulturowej oraz nawiązania współpracy z innymi szkolnymi klubami europejskimi.

Zjazd został zorganizowany przez Polską Fundację im. Roberta Schumana w Warszawie, a cały projekt był współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach programu Europa dla Obywateli 2007-2013. Wsparcia finansowego udzieliła Fundacja Konrada Adenauera w Polsce: Konrad Adenauer Stiftung. Patronat honorowy objęli: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu przygotował prezentację kraju i regionu dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Wieluniu, naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pana Zenona Kołodzieja.

Spotkanie Szkolnych Klubów Europejskich Sobków 2016

W październiku 2016 r. delegacja z Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu uczestniczyła w Spotkaniu Szkolnych Klubów Europejskich w Sobkowie, zorganizowanym w ramach projektu „Clubbing Europe – strengthening active European Clubs and creating new ones”, dofinansowanym w ramach programu Erasmus+ Komisji Europejskiej. Współorganizatorami spotkania są Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Fundacja Konrada Adenauera.

Szkoła  reprezentowana był przez koordynatora projektów międzynarodowych panią Annę Jasińską-Olejnik oraz uczennicę klasy IV technikum  Sylwię Łuczak (która uda się na spotkanie w nagrodę za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły).
Warunkiem przystąpienia do Spotkania Szkolnych Klubów Europejskich było wysłanie formularza zgłoszeniowego do Fundacji im. Roberta Schumana,
w którym koordynator Szkolnego Klubu Europejskiego/projektów, działań międzynarodowych  musiał wykazać aktywność międzynarodową szkoły, opisać działania Klubu Europejskiego od momentu jego powstania (wskazać na najważniejsze dokonania, formy pracy, partnerów), przedstawić założenia pracy na rok szkolny 2016/2017, uargumentować swoje uczestnictwo w spotkaniu (wpływ wiedzy zdobytej podczas spotkania na pracę SKE i szkoły).

Spotkanie składało się z dwóch części:
1. Ogólnopolskiego Spotkania Szkolnych Klubów Europejskich (6-8.X.2016 r.)
2. Międzynarodowego Spotkania Szkolnych Klubów Europejskich (8-12.X.2016 r.)
Do udziału w I części Spotkania SKE w Sobkowie zakwalifikowało się 11 szkół
z Polski w tym Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu, natomiast do części II 4 szkoły z Polski w tym Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika
w Wieluniu, 2 szkoły z Portugalii i 2 szkoły z Łotwy.
Uczestnictwo w dwóch częściach zjazdu  jest dla szkoły bardzo dużym wyróżnieniem, zważywszy na fakt, że na terenie Unii Europejskiej istnieje ponad 3000 nieformalnych klubów skupiających młodzież i dorosłych zainteresowanych integracją europejską. SKE, oprócz mniej licznych organizacji pozarządowych, są często jedynymi ośrodkami działalności proeuropejskiej w środowiskach lokalnych. Polska Fundacja im. Roberta Schumana utrzymuje stały kontakt z ponad 1000 klubów w 13-nastu państwach UE, z których stworzyła bazę 400 najaktywniej działających SKE.

Podczas spotkania, uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami, zaprezentować najciekawsze projekty, inicjatywy, zgłosić  uwagi i pomysły na rozwój współpracy w sieci, dyskutować nad rekomendacjami dla wzmocnienia roli klubów w działaniach lokalnych na rzecz integracji europejskiej i edukacji obywatelskiej. Wyniki  pracy uczestników  zostaną włączone do powstającego przewodnika o tym, jak założyć i zarządzać Klubem  Europejskim.
14-09-2006 r. nasza szkoła została zapisana do bazy Szkolnych Klubów Europejskich. W ostatnich latach szkoła podjęła szereg działań projektowych o charakterze międzynarodowym, które wpisują się w działania SKE i chociaż formalnie w chwili obecnej w szkole nie jest powołany SKE, to wszystkie grupy projektowe są tożsame z SKE i za działalność projektową zostaliśmy wyróżnieni.

Współpraca Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu  z Fundacją im. Roberta Schumana w Warszawie:

  • VI Międzynarodowy Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich, organizowany przez Polską Fundację im. Roberta Schumana: „Europa z ludzką twarzą” ( The 6 th International Meeting of European Clubs „Europe with human face”), 11-15 listopada 2010 roku (Polska, Hiszpania, Włochy, Łotwa, Rumunia, Portugalia, Bułgaria, Holandia );
  • VII Międzynarodowy Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich, organizowany przez Polską Fundację im. Roberta Schumana: „Wolontariat dla Tolerancji” (The 7 th International Meeting of European Clubs „Volunteering for Tolerance”), 12-16 listopada 2011 roku (Polska, Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy, Szwecja, Holandia, Czechy, Bułgaria, Łotwa, Rumunia);
  • 6-9 grudnia 2012 r. Ogólnopolskie Spotkanie Szkolnych Klubów Europejskich w Sobkowie;
  • VIII Międzynarodowy Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich, organizowany przez Polską Fundację im. Roberta Schumana: „Act Locally”, 8 – 12 maja 2013 roku (Polska, Bułgaria, Czechy, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Francja, Włochy);
  • 12-13 kwietnia 2016 r. (Warszawa) udział w dwudniowym spotkaniu  nauczycieli – opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich oraz ekspertów realizujących w szkołach projekty międzynarodowe, projekt „Clubbing Europe”;
  • 06-10 lipca 2016 r. (Portugalia) udział w spotkaniu  nauczycieli – opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich oraz ekspertów realizujących w szkołach projekty międzynarodowe, projekt „Clubbing Europe” (Polska, Portugalia, Niemcy, Francja, Łotwa).