Kwalifikacje drogą do sukcesu


Nasza szkoła realizuje Projekt „Kwalifikacje drogą do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany od 01.09.2020 r., jego realizacja zakończy się 31.08.2022 r. Całkowita kwota dofinansowania wyniesie 1 647 868,41 zł

Projekt przewiduje realizację czterech zadań. Dwa z nich są bezpośrednio skierowanie do uczniów Technikum w ZS 3, kształcących się na kierunkach: technik teleinformatyk, technik spedytor, technik handlowiec:

Zadanie 1: Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu.

szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 – koszt udziału ucznia jest całkowicie pokryty ze środków EFS, udział ucznia w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenia będą realizowanie w roku 2021 oraz 2022.

Celem szkoleń jest wyposażenie uczestników w dodatkowe kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy, w celu zwiększenia szans na zatrudnienie absolwentów ZS3. Szkolenia prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów, w czasie niekolidującym z zajęciami obowiązkowymi i dostosowane do możliwości dojazdów uczestników (po zajęciach i w weekendy). Każde szkolenie jest certyfikowane, co jest ogromną wartością na rynku pracy.  Certyfikacja prowadzona będzie zgodnie z potwierdzonym zapotrzebowaniem pracodawców na konkretne kompetencje przez podmioty uprawnione do nadawania kwalifikacji.

Nazwa szkolenia:

  • Administrator sieci Cisco – 80 h
  • Programowanie serwisów www – 50 h
  • Grafika komputerowa – 120 h
  • Tworzenie stron internetowych – 120 h
  • Administrowanie bazami danych – 90 h
  • Obsługa wózka widłowego – 60 h
  • Negocjacje z elementami NLP – 30 h
  • Obsługa naziemna statków powietrznych – 40 h
  • Język angielski dla przedstawicieli handlowych – 60 h


Zadanie 2: Wsparcie dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu.

Celem zadania jest podniesienie efektywności kształcenia na potrzeby rynku pracy poprzez podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji nauczycieli. Zadanie zostanie zrealizowane w formie szkoleń oraz studiów podyplomowych.


Zadanie 3: Doposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół  nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu.

W ramach Projektu zostaną doposażone pracownie zawodowe w najnowszy sprzęt i materiały dydaktyczne w celu tworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

W lutym została całkowicie zmodernizowana pracownia językowa. Efekty zmian możecie podziwiać na poniższych fotografiach.


Zadanie 4: Staże dla uczniów Zespołu szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu.

W celu poprawy jakości oferty edukacyjnej ZS3 i zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników projektu, zostaną zrealizowane staże rozszerzające treści zajęć praktycznych objętych podstawowym programem nauczania dla danego kierunku.

Po ukończeniu szkolenia uczeń jest zobowiązany do odbycia 150 godzin stażu u pracodawcy. Za realizację stażu przewidziano stypendium dla uczestnika – około 1800 zł brutto.

Staż będzie odbywał się po ukończonym szkoleniu w miesiącach – lipiec, sierpień.

Pliki do pobrania

Opis szkoleń RPO
Formularz aplikacyjny dla ucznia
Regulamin rekrutacji uczniów
Informacja o ogłoszeniu zamówienia na zrealizowanie usług szkoleniowych dla uczniów
Harmonogram szkoleń maj/czerwiec 2021
Lista terminów realizacji