Modernizacja boiska

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zmiana nawierzchni boiska, ogrodzenie i wyposażenie Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu” będzie polegało na modernizacji dotychczasowej nawierzchni, ogrodzeniu boiska sportowego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu oraz doposażeniu w sprzęt sportowy.

Modernizacja boiska przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas lekcji wychowania fizycznego. Poszerzy i uatrakcyjni bazę szkoły, która będzie mogła być wykorzystana również do zajęć pozalekcyjnych, a środowisko lokalne uzyska miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, wspomaga efektywność procesu uczenia się oraz pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. Oczekiwania wobec współczesnego wychowania fizycznego wymagają nowych standardów przygotowania ucznia do całożyciowej aktywności fizycznej i troski o zdrowie. Pełni ono, oprócz swej funkcji doraźnej, również funkcję prospektywną. Przygotowuje do dokonywania w życiu wyborów korzystnych dla indywidualnych potrzeb ruchowych i zdrowotnych, z uwzględnieniem także przyszłych ról zawodowych i rodzinnych.

W ramach zadania pragniemy, aby powstało nowoczesne, wielofunkcyjne boisko spełniające współczesne standardy dostosowane do potrzeb szkoły, spełniające przepisy bezpieczeństwa i jednocześnie otwarte dla mieszkańców powiatu wieluńskiego.

Dofinansowanie w wysokości 80 000 zł otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej natomiast wkład własny w wysokości 70 000 zł wniósł organ prowadzący szkołę czyli Powiat Wieluński.